projekt Živa narava

Načrt upravljanja
Krajinskega parka Strunjan

Opis

Naročnik:
Javni zavod Krajinski park Strunjan
Trajanje:
januar 2012 - maj 2014

Načrt upravljanja je pomeben dokument vsakega zavarovanega območja, v katerem se določijo dolgoročni cilji, ter konkretni, kratkoročni cilji za posamezno upravljavsko obdobje. 

V Sloveniji je bila do leta 2010 praksa priprave načrtov upravljanja razmeroma slabo razvita, zato smo zaposlene pri upravljavcu vodili čez vse korake priprave načrta upravljanja: analiza stanja, oblikovanje ciljev in ukrepov,  priprava finančnega načrta, priprava konkretnih varstvenih usmeritev. 

Vsebino načrta upravljanja predpisuje Zakon o ohranjanju narave, načrte zavarovanih območij, katerih ustanoviteljica je država, pa sprejema Vlada. Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za odbobje 2018- 2027 je Vlada sprejela februarja 2019.