projekt Živa narava

Projekt Živa narava

Partnerji:Zavod Symbiosis (vodilni partner), Zavod Jezerski hram, Društvo dolomitne lutke, Turistično gostinski center Jezerski hram d.o.o.
Trajanje projekta:1. januar 2020 - 30. september 2021
Financiranje projekta:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, lastna sredstva partnerjev

Opis projekta

Naše okolje se hitro spreminja in to vpliva tudi na kakovost življenja. V preteklosti so bili ljudje tesno povezani z naravo, saj so bili od nje neposredno odvisni. Naravo so dobro opazovali, saj sta bila od tega odvisna kakovost in količina pridelane hrane. S prehodom od samooskrbnega k tržnemu zagotavljanju hrane se je spremenil tudi odnos do narave in ljudje smo od narave vse bolj odmaknjeni. A čeprav danes večino dobrin kupimo v trgovinah,  je proizvodnja mnogih še vedno odvisna od naravnih procesov. Ohranjanje narave torej ni modna muha ljubiteljev rastlin in živali, temveč je ključna, če želimo ohraniti blaginjo ljudi.

Navdih za projekt Živa narava je bil angleški film The Project Wild Thing in prav tako smo prevedli tudi naslov filma v slovenščino. Film Projekt Živa narava osvetljuje, kako pomembno je, da otroci prosti čas preživljajo v naravi. Ni pomemben le svež zrak, temveč tudi doživetja in urjenje gibalnih veščih. Film raziskuje, kako lahko bi lahko v potrošniškem svetu naravo ponovno približali ljudem. Tega smo se v našem projektu Živa narava lotili na več načinov. Organizirali smo različna predavanja in izlete za odrasle, za otroke pa pripravili ideje za sproščujoče igre v naravi. Raziskovali smo tudi spreminjanje narave, in sicer smo izvedli obsežno raziskavo dvoživk, z razstavo Notranjska nekoč in danes pa smo predstavili, kako se je pokrajina v zadnjih desetletjih spremenila.

Območje LAS Notranjska obsega številne kraške fenomene in izstopa po površini zavarovanih območij in območij Natura 2000. Vendar tudi tu beležimo slabšanje ohranitvenega stanja habitatov in zmanjševanja populacij rastlin in živali. Ključni aktivnosti, s katerima lahko zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti sta informiranje in ozaveščanje. Eden od ključnih problemov, s katerimi se soočamo pri ohranjanju narave je, da je sodobna družba vse bolj odtujena od narave. To ni fenomen le mestnih okolij, temveč vse bolj tudi podeželskih, saj so prebivalci pogosto zaposleni v mestih in tudi na podeželju vse manj časa preživijo v naravi.

Če želimo, da bodo ljudje razumeli prizadevanja za ohranjanje narave in bodo zato tudi pripravljeni spremeniti svoje vedenje, morajo naravo doživeti, jo opazovati in razumeti. Številne tuje študije kažejo, da ima igra v naravi pozitivne vplive na družbeno, čustveno, intelektualno in fizično dobrobit otrok. Prav tako možnost igre v naravi v otroštvu pomembno prispeva k oblikovanju okoljskih vrednot in naravo-varstvenega vedenja. V projektu Živa narava bomo izvedli celovito ozaveščevalno kampanjo, s katero bomo okrepili zavedanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave ter jih spodbudili, da si bodo vse generacije prizadevale za njeno ohranjanje. Projekt je skladen s ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, ki vključuje cilj ohranjanja okolja in narave s povečanjem ozaveščenosti prebivalcev območja.

V okviru projekta smo izvedli naslednje aktivnosti: 

 • Raziskave odnosa do narave: javnomnenjska raziskava mnenja o naravi med prebivalci LAS Notranjska, intervjuji s starejšimi prebivalci, izbor starih slik in primerjava s stanjem narave danes. Nekaj rezultatov iz javnomnenjske raziskave smo predstavili v obliki infografike, vsi rezultati pa so zbrani v preglednem poročilu.
 • Raziskava dvoživk: dvoživke so pomemben pokazatelj stanja v okolju, zato smo v sklopu projekta ponovili celovit popis dvoživk na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Rezultate smo primerjali s preteklimi raziskavami, ki smo jih opravili med leti 2000 in 2009. Popis smo izvedli s pomočjo članov Herpetološkega društva in prostovoljcev iz lokalnega okolja.
 • Ozaveščevalna kampanja: v sklopu kampanje smo podnaslovili film The Project Wild Thing, ki skozi zanimivo zgodbo prikazuje, kako pomembno je, da imajo otroci možnost preživljanja prostega časa v naravi. Za lokalne prebivalce smo člani projektne skupine organizirali serijo predavanj o različnih tematikah s področja varstva narave. Pripravili smo razstavo Narava, nekoč in danes, na kateri smo uporabili predstavili stare in nove fotografije narave.
 • Doživetja v naravi: izvedli smo 3 izlete za odrasle prebivalce, na katerih bo poudarek na spoznavanju vrst in njihovih življenjskih okoli ter pripravili še šest drugih idej za izlete na območju LAS Notranjska.
 • Igre v naravi: zasnovali smo 10 iger za otroke ter v vsaki projektni občini organizirali dogodek za otroke v naravi. Delavnice so bile namenjene otrokom, pa tudi njihovim skrbnikom. Nekaj primerov iger za otroke predstavljamo tudi na spletni strani. 

Cilji projekta:

 1. Okrepiti zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti.
 2. Otrokom in odraslim omogočiti pozitivna doživetja v naravi in s tem prispevati h krepitvi okoljske osveščenosti.
 3. V projekt vključiti vse generacije in njihove izkušnje in percepcije o naravi uporabiti za boljše razumevanje dojemanja živega sveta med prebivalci LAS.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Z javnomnenjsko raziskavo in vodenimi intervjuji bomo dobili jasen vpogled v odnos lokalnih prebivalcev do narave.
 • Popis dvoživk bo služil kot pokazatelj stanja v naravi, primerjava s preteklimi popisi pa bo omogočila oceno trendov.
 • Pričakujemo, da bomo pri lokalnih prebivalcih povečali okrepili razumevanje različnih tematik s področja varstva narave, na vodenih izletih pa bodo imeli lokalni prebivalci priložnost, da spoznajo in doživijo naravo, ki jih obdaja, in se aktivneje vključijo v njeno ohranjanje.
 • Z igrami v naravi bomo otrokom omogočili zabavno preživljanje prostega časa v naravi, ustvarjanju pozitivnih izkušenj in pridobivanju novega znanja o naravnih procesih.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/