projekt Živa narava

Projekt Živa narava

Partnerji:Zavod Symbiosis (vodilni partner), Zavod Jezerski hram, Društvo dolomitne lutke, Turistično gostinski center Jezerski hram d.o.o.
Trajanje projekta:1. januar 2020 - 30. september 2021
Financiranje projekta:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, lastna sredstva partnerjev

Opis projekta

Območje LAS Notranjska obsega številne kraške fenomene in izstopa po površini zavarovanih območij in območij Natura 2000. Vendar tudi tu beležimo slabšanje ohranitvenega stanja habitatov in zmanjševanja populacij rastlin in živali. Ključni aktivnosti, s katerima lahko zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti sta informiranje in ozaveščanje. Eden od ključnih problemov, s katerimi se soočamo pri ohranjanju narave je, da je sodobna družba vse bolj odtujena od narave. To ni fenomen le mestnih okolij, temveč vse bolj tudi podeželskih, saj so prebivalci pogosto zaposleni v mestih in tudi na podeželju vse manj časa preživijo v naravi.

Če želimo, da bodo ljudje razumeli prizadevanja za ohranjanje narave in bodo zato tudi pripravljeni spremeniti svoje vedenje, morajo naravo doživeti, jo opazovati in razumeti. Številne tuje študije kažejo, da ima igra v naravi pozitivne vplive na družbeno, čustveno, intelektualno in fizično dobrobit otrok. Prav tako možnost igre v naravi v otroštvu pomembno prispeva k oblikovanju okoljskih vrednot in naravo-varstvenega vedenja. V projektu Živa narava bomo izvedli celovito ozaveščevalno kampanjo, s katero bomo okrepili zavedanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave ter jih spodbudili, da si bodo vse generacije prizadevale za njeno ohranjanje. Projekt je skladen s ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, ki vključuje cilj ohranjanja okolja in narave s povečanjem ozaveščenosti prebivalcev območja.

 

V okviru projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti: 

 • Raziskave odnosa do narave:javnomnenjska raziskava mnenja o naravi med prebivalci LAS Notranjska, intervjuji s starejšimi prebivalci, izbor starih slik in primerjava s stanjem narave danes.
 • Raziskava dvoživk: dvoživke so pomemben pokazatelj stanja v okolju, zato bomo v sklopu projekta ponovili celovit popis dvoživk na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Rezultate bomo lahko primerjali s preteklimi raziskavami, ki smo jih opravili med leti 2000 in 2009. Popis bomo izvedli s pomočjo članov Herpetološkega društva in prostovoljcev iz lokalnega okolja.
 • Ozaveščevalna kampanja: v sklopu kampanje bomo podnaslovili in na treh lokacijah predvajali film “The Project Wild Thing“, ki skozi zanimivo zgodbo prikazuje, kako pomembno je, da imajo otroci možnost preživljanja prostega časa v naravi. Za lokalne prebivalce bomo člani projektne skupine organizirali serijo predavanj o različnih tematikah s področja varstva narave. Pripravili bomo razstavo Narava, nekoč in danes, na kateri bomo uporabili predstavili stare in nove fotografije narave.
 • Doživetja v naravi: izvedli bomo 3 izlete za odrasle prebivalce, na katerih bo poudarek na spoznavanju vrst in njihovih življenjskih okoli ter pripravili še 6 drugih tras za izlete na območju LAS, ter jih na privlačen način predstavili na projektni spletni strani.
 • Igre v naravi: zasnovali bomo 10 iger za otroke ter v vsaki projektni občini organizirali dogodek za otroke v naravi. Delavnice so namenjene otrokom, pa tudi njihovim skrbnikom. Igre bomo predstavili tudi na spletu n jih popestril s kratkimi video posnetki postopkov izvedbe iger.

Cilji projekta:

 1. Okrepiti zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti.
 2. Otrokom in odraslim omogočiti pozitivna doživetja v naravi in s tem prispevati h krepitvi okoljske osveščenosti.
 3. V projekt vključiti vse generacije in njihove izkušnje in percepcije o naravi uporabiti za boljše razumevanje dojemanja živega sveta med prebivalci LAS.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Z javnomnenjsko raziskavo in vodenimi intervjuji bomo dobili jasen vpogled v odnos lokalnih prebivalcev do narave.
 • Popis dvoživk bo služil kot pokazatelj stanja v naravi, primerjava s preteklimi popisi pa bo omogočila oceno trendov.
 • Pričakujemo, da bomo pri lokalnih prebivalcih povečali okrepili razumevanje različnih tematik s področja varstva narave, na vodenih izletih pa bodo imeli lokalni prebivalci priložnost, da spoznajo in doživijo naravo, ki jih obdaja, in se aktivneje vključijo v njeno ohranjanje.
 • Z igrami v naravi bomo otrokomo omogočili zabavno preživljanje prostega časa v naravi, ustvarjanju pozitivnih izkušenj in pridobivanju novega znanja o naravnih procesih.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/