projekt Živa narava

Projekti

AKTUALNI PROJEKTI

Odstranjevanje tujerodnih rastlin
v Vipavski dolini

/
V letih 2020 in 2021 bomo na več lokacijah ob reki Vipavi odstranili izbrane tujerodne vrste. Aktivnost poteka v okviru projekta VIPava, ki ga vodi Zavod za ribištvo Slovenije. Zavod Symbiosis pa je bil s podizvajalcem Zavodom Jazon na razpisu izbran kot izvajalec odstranitve tujerodnih rastlin.

Projekt Živa narava

/
V projektu Živa narava z različnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi krepimo zavedanje lokalnih prebivalcev o pomenu ohranjene narave. Projekt se izvaja na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Načrt upravljanja
Krajinskega parka Strunjan

V sklopu svetovalnih storitev smo nudili strokovno pomoč upravljavcu Krajinskega parka Strunjan pri pripravi prvega načrta upravljanja.

Lokalne skupnosti
zavarovanih območjih

V sodelovanju s strokovnjaki iz Velike Britanije in Srbije smo pripravili metodologijo za vrednotenje kakovosti sodelovanja med upravljavci zavarovanih območij in lokalnimi skupnostmi.

Analiza Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti

/
Leta 2012 smo v sklopu projekta WWF Dinaric Arc Project izvedli poglobljeno analizo izvajanja Statrategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Ekoturizem kot priložnost za podeželje

/
Od leta 2016 v Zavodu Symbiosis razvijamo tudi dejavnost ekoturizma. Pod znamko Narava v barvah oblikujemo in izvajamo programe naravoslovnih potovanj in enodnevnih izletov.

Opisi invazivnih tujerodnih vrst EU

/
Od leta 2015 na območju Evropske unije velja omejitev trgovanja nekaterih tujerodnih vrst, ki so opredeljene kot (potencialno) invazivne. Za Ministrstvo za okolje in prostor smo pripravili različna ozaveščevalna gradiva.

Projekt LIFE ARTEMIS

/
Projekt LIFE ARTEMIS se je osredotočal na vzpostavitev zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v slovenskih gozdovih. V sklopu projekta so se odvijale številne ozaveščevalne aktivnosti ter usposabljanje profesionalnih delavcev na področju gozdarstva in varstva narave ter prostovoljcev.